ab

ab
f. 1) su; 2) ərimiş, əzgin; 3) göz yaşı; 4) şərab; 5) m. lətif, yüngül (su haqqında). Abi-atəşparə – «od parçası kimi su» bax: abi-atəşrəng; abi-atəşrəng – «od rəngli su» bax: abi-əngur; abi-bəqa bax: abi-heyvani; abi-co bax: abco; abi-çeşm 1) göz yaşı; 2) m. şərəf, ləyaqət; abididə göz yaşı; abi-ənar nar suyu, narşərab; abiəngur 1) üzüm suyu, üzüm şirəsi; 2) m. şərab, çaxır; abi-Fərat 1) Fərat çayının suyu; 2) m. içki; abi-guşt bax: abguşt; abi-heyvani bax: abi-həyat; abihəyat bax: abi-zindəgani; abi-Xızr Xızır suyu, dirilik suyu; abi-kasni kasni arağı (dərman); abikövsər 1) behiştdə bir çayın adıdır; 2) m. içki; abi-qənd qənd suyu, qəndab; abi-leysan bax: abi-neysan; abimirvarid mirvari suyu, qara su (göz xəstəliyi); abimüshil işlətmə dərmanı; abi-neysan 1) neysan (aprel) ayında yağan yağış (baharın ilk yağışı); 2) m. çox axan göz yaşı; abi-pər çayın bir növü; abi-rəvan axar su; abi-şur 1) şor su; 2) m. Xəzər dənizi; abi-zəmzəm 1) Kəbənin yaxınlığında müsəlmanlar tərəfindən təbərrük sayılan quyunun suyu; 2) m. içki; abi-zindəgani əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyudur ki, onu içən heç vaxt ölmür; abizülal sərin, duru su

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”